DÜNYA GAZETESİ- 20.04.2017
OLAY GAZETESi - 20.04.2017
OLAY GAZETESi - 20.04.2017
MİLLİYET BURSA - 22.04.2017
POSTA BURSA - 22.04.2017
BURSA SABAH 23.04.2017
HÜRRİYET BURSA - 25.04.17